Shop Go88 giới thiệu chi tiết game Dragon Ball FighterZ

THÔNG TIN GAME
Thể loại Fighting
Hệ máy PS4, Xbox One, Nintendo Switch
ESRB Teen Cartoon Violence, Mild Language, Mild Suggestive Themes
Ngày phát hành 26/1/2017
Nhà sản xuất & phát hành Bandai Namco Games